با به کار گیری روش مدیریت سرمایه بر اساس تمرکز قابلیت اطمینان ( RFAM ) و پیاده سازی آن به نتایج مورد نظر می توان دست پیدا کرد.این روش نه تنها به پیشرفت قابلیت اطمینان عملکرد تجهیزات دست می یابد بلکه عملکرد واحد نت را نیز بهینه سازی می نماید تا از این طریق عمر ماشین آلات را نیز افزایش دهد.
پروسه RFAM  بر اساس متدولوژی شش سیگما ( تعریف - اندازه گیری - آنالیز - توسعه - کنترل ) بنا گردیده که به چهار فاز اجرایی زیر تقسیم می گردد که هر یک از فاز ها خود به بخش های مختلفی تقسیم بندی می شوند : 

فاز 1- بازنگری پروسه قابلیت اطمینان 
فاز 2- به کار گیری CM
فاز 3- سیستم های قابلیت اطمینان 
فاز 4- بازنگری قابلیت اطمینان

35

consulting 3

implementation

lubrication1