هدف از ممیزی (AUDIT) سیستم همانا آشکارسازی نقاط ضعف و قوت آن می باشد که بتوان بر اساس اولویت ها و دستور العمل های بهینه سازی را تهیه نمود و بر اساس برنامه زمان بندی به اهداف تعیین شده دست یافت.
عمده موارد مورد ارزیابی و ممیزی عبارتند از:
1- سازمان و تشکیلات سیستم نت
2- ساختار و عملکرد دفتر برنامه ریزی نت
3- ساختار و عملکرد  کارگاه های نت
4- تعمیرات اساسی و کلی 
5- نیروی انسانی 
6- هزینه ها و بودجه بندی نت
7- انبار و قطعات یدکی
8- سیستم مکانیزه نت CMMS

این شرکت با استفاده از نیروی تخصصی و فرم های استاندارد ، توانایی ممیزی  در حداقل زمان را دارا می باشد.

Auditing