طراحی ،بنیان هر سیستم می باشد که تمامی ستون های اجرایی بر روی آن استوار می گردند، و چنان چه در طراحی از روش سیستم نت قابلیت اطمینان متمرکز استفاده گردد سیستم ایجاد شده تقریبا خدشه ناپذیر خواهد بود .
عمده فواید استفاده از طراحی بر مبنای این روش عبارتند از :
1- ارزیابی فیزیکی و شرایط عملکرد واحد نت
2- محکی برای مقایسه با بهترین ها
3- مشخص کردن نیاز ها و حذف اضافات
4- هدفمند سازی پیشرفت و بسط واحد نت
5- مشخص نمودن اهداف و کاهش هزینه ها
6- استفاده از تکنولوژی های پایش وضعیت CBM
7- تهیه برنامه کار آمد و اولویت بندی آن ها
8- بهینه سازی سیستم روان کاری
9- به کار گیری سیستم مدیریت نت CMMS
و...