پیاده سازی بر اساس طراحی و یا ممیزی می تواند نقطه عطفی در راستای بهینه سازی سیستم نت باشد ، که اگر مانند چیدن دیوار آجری کج گذاشته شود، به سختی می توان آن را اصلاح کرد .
پیاده سازی بر اساس زمان بندی های کوتاه،میان و بلند مدت تعریف و اجرا می شود ، که بر اساس استفاده از دو روش خط مشی بنیادی و یا عملکرد بنیادی انجام می پذیرد و چگونگی پیشرفت آن رصد گردیده تا به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد .
این شرکت با استفاده از استاندارد ISO 55000 که دارای چهار رکن :
1- خط مشی مدیریت دارایی
2- اهداف مدیریت دارایی
3- استراتژی مدیریت دارایی
4- نقشه راه مدیریت داریی
استوار است می تواند به عنوان شریکی مطمئن در پیاده سازی سیستم نت واحذ شما در کنارتان باشد.