از مهمترین تکنولوژی های پایش وضعیت آنالیز روغن می باشد که از خرابی و توقفات ماشین آلات جلوگیری به عمل می آورد.

آزمایشگاه های آنالیز روغن همکار توانایی تشخیص مشخصات فیزیکی و شیمیایی روغن همچون :

- آنالیز ذرات سایش

- اسپکتروگرافی تشخیص نوع فلز 

- وجود آب 

- ویسکوزیته

- شمارش ذرات 

- TIM

- TAN 

- TBN

- تست دی الکتریک

 

را دارند .

C385971-1-1024x680

Oil Analysis

oil-analysis1-619x410

Picture3